Europa is een keer voorloper: vanaf eind 2024 treedt officieel regulatie omtrent crypto (MiCAR) in
Introductie

De invoering van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) in de Europese Unie brengt een ingrijpende verandering met zich mee in de manier waarop de crypto markt functioneert en wordt gereguleerd. Dit uitgebreide regelgevend kader heeft tot doel de bescherming van investeerders en consumenten te verbeteren, de integriteit van de financiële markten te waarborgen en te zorgen voor financiële stabiliteit binnen de crypto sector.

MiCAR beoogt een geharmoniseerde benadering te bieden voor de regulering van crypto assets, wat een aanzienlijke verschuiving betekent van de eerder gefragmenteerde en vaak onduidelijke regelgevende landschappen binnen verschillende EU-lidstaten. Dit betekent dat bedrijven die actief zijn in de crypto sector in de hele EU te maken krijgen met een consistente set van regels en normen.

Belangrijkste veranderingen

Licenties voor Crypto-Asset Service Providers (CASPs)
CASPs, waaronder crypto exchanges en wallet providers, moeten een licentie aanvragen en voldoen aan strikte operationele en organisatorische normen. Dit zal leiden tot een meer gereguleerde en mogelijk veiligere omgeving voor gebruikers van deze diensten, aangezien CASPs aan strikte vereisten moeten voldoen met betrekking tot hun financiële robuustheid, beveiligingsprotocollen en consumentenbeschermingsmechanismen.

Verbeterde consumentenbescherming
MiCAR introduceert een pakket aan maatregelen waaronder duidelijke informatievoorziening en transparantie-vereisten. CASPs moeten uitgebreide informatie verstrekken over de risico’s verbonden aan hun producten en diensten. Dit zal bijdragen aan een beter geïnformeerde besluitvorming door consumenten en kan hen helpen de complexiteit en mogelijke risico’s van crypto investeringen beter te begrijpen.

Strikte regelgeving m.b.t. marktmanipulatie en insiderhandel
De regelgeving bevat strikte verboden op marktmanipulatie en insiderhandel in de crypto-sector. Deze maatregelen zijn bedoeld om eerlijke en transparante handelspraktijken te bevorderen, wat zou moeten leiden tot een betrouwbaardere en stabielere markt voor crypto-assets.

Vereisten van een “white paper” bij de uitgifte van nieuwe tokens
Net als bij traditionele financiële prospectussen, moeten uitgevers van nieuwe crypto-assets gedetailleerde white papers publiceren die uitgebreide informatie over het project en de betrokken risico’s bevatten. Dit zorgt voor een grotere transparantie en stelt potentiële investeerders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.

Focus op stabiliteit en veiligheid van stablecoins
Specifieke regels voor stablecoins, waaronder vereisten voor het ondersteunen van deze tokens en het beheren van risico’s, zijn ontworpen om grote schommelingen in waarde te voorkomen. Dit kan leiden tot een grotere acceptatie van stablecoins als middel voor transacties en waardeopslag.

Gevolgen en verdere implicaties invoering MiCAR

Deze regelgeving zal waarschijnlijk een grote impact hebben op zowel bestaande als nieuwe spelers in de crypto sector. Bedrijven zullen hun activiteiten en processen moeten aanpassen om aan de nieuwe regels te voldoen, wat zou kunnen leiden tot aanvankelijke kosten en operationele uitdagingen. Anderzijds kan deze regulering bijdragen aan een grotere legitimiteit en acceptatie van crypto assets als onderdeel van de bredere financiële sector.

Voor consumenten en investeerders betekent MiCAR een grotere mate van bescherming en transparantie. Dit kan het vertrouwen in digital assets investeringen vergroten en mogelijk meer mainstream acceptatie van deze technologieën bevorderen. Al met al is MiCAR een belangrijke stap voorwaarts in het erkennen en reguleren van de groeiende crypto sector. Door een gestructureerd raamwerk voor regelgeving te creëren, streeft MiCAR ernaar de crypto sector meer in lijn te brengen met de algemene financiële markten, wat kan leiden tot meer innovatie, groei en integratie met het traditionele financiële systeem.

Naast de reeds genoemde veranderingen, zal MiCAR ook leiden tot:

Striktere compliance: Organisaties die in de crypto sector opereren, zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe compliance vereisten. Dit omvat zaken als het implementeren van strikte anti-witwasprocedures, het opstellen van gedetailleerde risicoanalyses en het aanscherpen van klantverificatieprocessen.

Grotere rol voor toezichthouders: Toezichthouders in de EU-lidstaten zullen een actievere rol spelen in het toezicht op en de handhaving van de regels voor crypto-assets. Dit zal waarschijnlijk leiden tot een verhoogd toezicht en mogelijk meer onderzoeken en sancties bij niet-naleving.

Impact op innovatie en ontwikkeling: Hoewel strengere regelgeving kan leiden tot een hogere drempel voor nieuwe spelers om de markt te betreden, kan het ook leiden tot meer gestandaardiseerde en betrouwbare producten en diensten, wat op lange termijn de groei van de sector kan stimuleren.

Internationale samenwerking en standaardisatie: MiCAR kan dienen als raamwerk voor soortgelijke regelgevende inspanningen wereldwijd, wat kan leiden tot meer internationale samenwerking en standaardisatie in de regelgeving van crypto-assets.

MiCAR in Nederland

In Nederland wordt de implementatie van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) verzorgd door het Ministerie van Financiën, in nauwe samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Zoals vermeld heeft MiCAR als doel een robuust juridisch kader te bieden voor de regulering van crypto-activa en aan crypto gerelateerde diensten binnen de Europese Unie, inclusief Nederland.

Het toezicht op de naleving van MiCAR in Nederland wordt verdeeld tussen de AFM en DNB. DNB is bijvoorbeeld leidend in het toezicht op de uitgifte van stablecoins, zoals asset-referenced tokens (ART’s) en electronic money tokens (EMT’s). De AFM is op haar beurt leidend in het toezicht op crypto-dienstverleners (Crypto Asset Service Providers, CASPs), overige crypto-assets, en het toezicht op het voorkomen van marktmisbruik.

Conclusie

In eenvoudige termen, is MiCAR een nieuw pakket aan maatregelen voor de crypto-markt in de EU. Het stelt duidelijke regels en standaarden in voor bedrijven die met crypto-assets werken, vergelijkbaar met de regels die gelden voor traditionele financiële bedrijven. Voor consumenten betekent dit meer bescherming en duidelijkheid wanneer ze in crypto-assets investeren. Voor bedrijven betekent het dat ze aan strengere eisen moeten voldoen, wat kan leiden tot veiligere en meer betrouwbare diensten. Terwijl de sector zich aanpast aan deze nieuwe regels, kunnen we verwachten dat de crypto-markt volwassener en meer geïntegreerd wordt met de algemene financiële sector.

De invoering van MiCAR markeert een belangrijk moment voor de crypto industrie in Europa, waarbij de focus ligt op het bieden van stabiliteit, transparantie en veiligheid voor alle betrokkenen. Vanuit BitStaete zijn we op dit moment (december 2023) in het proces van de aanvraag van de MiCAR vergunning bij de AFM.

 

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op of kijk verder op onze website: www.bitstaete.nl

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact