Toepassingen blockchain technologie nader toegelicht
Introductie

Bij het horen van de term ‘blockchain’ denken velen meteen aan digital assets zoals Bitcoin of Ethereum. Echter, blockchain heeft een breder toepassingsbereik dan enkel digital assets. Blockchain dient als een digitaal grootboek, waarin transacties publiekelijk en verspreid over diverse computers binnen een netwerk worden vastgelegd. Dit netwerk van blokken, met in elk blok een aantal transacties, breidt zich uit met elke nieuwe transactie die door het gedecentraliseerde netwerk wordt goedgekeurd. Dit transformeert blockchain in een gedecentraliseerde database, die elke transactie beveiligt met een onveranderbare cryptografische handtekening. Deze onveranderlijkheid is een essentieel voordeel van de blockchain technologie, omdat het wijzigen, verwijderen of vervalsen van transacties onmogelijk is. Hieronder volgen vijf praktische toepassingen van blockchain technologie.

Betalingen

Blockchain heeft voornamelijk bekendheid gekregen door zijn rol in digital assets en financiële transacties. Betalingen via blockchain kunnen snel en tegen lage kosten uitgevoerd worden, een duidelijk voordeel ten opzichte van traditionele banktransacties die dagen kunnen duren en vaak gepaard gaan met hoge kosten, vooral bij internationale overboekingen. Tevens zijn microbetalingen, die bij conventionele banken dikwijls onpraktisch zijn door de kosten, via blockchain efficiënt en economisch uitvoerbaar.

Een voorbeeld hiervan is Strike, een betaalapp die het Lightning Network van Bitcoin benut om onmiddellijke en kosteneffectieve grensoverschrijdende betalingen te faciliteren. Strike maakt het voor gebruikers mogelijk om geld over te maken naar elke rekening, in elke munteenheid, zonder de hoge kosten en vertragingen die normaal met traditionele banktransfers geassocieerd worden. Dit is vooral gunstig voor mensen die geld naar familie en/of kennissen in het buitenland willen sturen, omdat ze dit snel en met minimale kosten kunnen doen.

Verder biedt blockchain mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe financiële producten en diensten. Decentralized Finance (DeFi) is een opkomend segment binnen de blockchain-sector dat traditionele financiële diensten, zoals lenen, sparen en handelen, op een gedecentraliseerde wijze aanbiedt. Platforms zoals Aave en Uniswap bieden gebruikers de mogelijkheid om financiële transacties uit te voeren zonder de bemiddeling van traditionele banken, wat kan bijdragen aan grotere inclusie en toegankelijkheid van financiële diensten wereldwijd.

Informatieveiligheid

De stabiliteit en veiligheid van blockchain technologie trekt de aandacht van banken, investeringsmaatschappijen en grote IT-bedrijven. Door gegevens over duizenden computers wereldwijd te verspreiden en op te slaan, zijn deze informatiebronnen beter beschermd tegen hackaanvallen dan centrale systemen. Bovendien maakt blockchain het mogelijk om gevoelige data, zoals medische dossiers of intellectueel eigendom, veilig en vertrouwelijk op te slaan, toegankelijk alleen voor geautoriseerde partijen.

Een relevant voorbeeld van hoe blockchain technologie de informatieveiligheid verhoogt, is de tokenisatie van Real-World Assets (RWAs) zoals onroerend goed, kunst en grondstoffen. Bij tokenisatie worden fysieke of illiquide activa omgezet in digitale tokens op een blockchain, die een eigendomsbelang in het fysieke activum vertegenwoordigen, resulterend in meer transparantie, veiligheid en beheerefficiëntie. Banken zetten inmiddels de eerste stappen om daarnaast ook traditionele financiële assets, zoals obligaties, te tokenisen.

De tokenisatie van onroerend goed stelt eigenaren in staat hun bezit in kleinere, verhandelbare eenheden op te splitsen, wat toegang tot vastgoedinvesteringen democratischer maakt, de liquiditeit verhoogt, en de kosten en tijd reduceert die met traditionele transacties gepaard gaan. Transacties kunnen snel en efficiënt worden uitgevoerd via een gedecentraliseerd netwerk, waarbij elke stap transparant en verifieerbaar is. In de kunstsector maakt tokenisatie het mogelijk om kunstwerken op te splitsen in verhandelbare tokens, wat transparantie en veiligheid verhoogt en een breder publiek de kans geeft om in hoogwaardige kunst te investeren. Eigendom van kunstwerken kan via de blockchain nauwkeurig worden gevolgd, waardoor de kans op vervalsingen en fraude aanzienlijk vermindert.

Toeleveringsketens

Blockchain kan de samenwerking binnen toeleveringsketens verbeteren door de traceerbaarheid en transparantie te verhogen. Dit is vooral voordelig voor consumenten die inzicht willen hebben in waar hun producten vandaan komen, omdat blockchain de herkomst onveranderlijk en verifieerbaar vastlegt. In de voedingsindustrie helpt blockchain bijvoorbeeld bij het waarborgen van voedselveiligheid door de exacte oorsprong en het transport van voedselproducten te traceren, waardoor problemen snel geïdentificeerd en aangepakt kunnen worden.

Blockchain kan ook worden toegepast in de mode-industrie om de authenticiteit van luxe goederen te verzekeren en namaak tegen te gaan, en in de farmaceutische industrie om de echtheid van medicijnen te garanderen en vervalsingen te voorkomen. Deze technologie biedt de mogelijkheid om elke stap in de toeleveringsketen van diverse producten te documenteren, waardoor elk product een eigen digitale geschiedenis krijgt. Dit speelt een cruciale rol in het bestrijden van namaak, wat wereldwijd een probleem is en aanzienlijke risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen.

Verkiezingen

Het inzetten van blockchain voor online stemmen kan de organisatiekosten verlagen en de opkomst verhogen. Deze technologie waarborgt dat stemmen niet gemanipuleerd of vervalst kunnen worden, een cruciaal aspect voor de legitimiteit van het proces. Bovendien biedt blockchain een transparante en directe weergave van verkiezingsresultaten, waarbij elke stem verifieerbaar wordt geteld zonder tussenkomst van derden, waardoor de kans op fraude of manipulatie drastisch wordt verminderd.

Afgelopen jaar werd in Guatemala de Bitcoin blockchain bijvoorbeeld gebruikt om de integriteit van het verkiezingsproces te versterken. Simple Proof legde met OpenTimestamps hashes van telformulieren vast, waardoor manipulatie zichtbaar werd. Het systeem verhoogde de transparantie en bemoeilijkte manipulatie van verkiezingsdata. Verder kunnen blockchain-gebaseerde stemsystemen de inclusiviteit van verkiezingen vergroten door mensen met beperkte mobiliteit of beperkte toegang tot stembureaus in staat te stellen om te stemmen. Dit is uitermate waardevol in ontwikkelingslanden en afgelegen gebieden waar traditionele verkiezingsinfrastructuren vaak ontbreken.

Persoonlijke identiteit

Blockchain kan een veiliger platform voor het beheren van persoonlijke gegevens bieden, zoals burgerservicenummers of geboortedata. Dit verbetert de mogelijkheden voor identiteitsverificatie, zelfs op internationaal niveau. Door de implementatie van zelf-soevereine identiteiten, waarbij individuen volledige controle hebben over hun eigen gegevens, kunnen gebruikers zelf bepalen wie toegang heeft tot hun informatie en kunnen ze deze informatie te allen tijde aanpassen of intrekken. Dit verhoogt zowel de privacy als de veiligheid van persoonlijke data. Blockchain-technologie kan ook de uitgifte en het beheer van officiële documenten verbeteren, waardoor processen niet alleen efficiënter maar ook veiliger worden. De technologie maakt snellere en veiligere verificatie van identiteiten en documenten mogelijk, en helpt bij het verminderen van fraude en het versnellen van administratieve processen.

Conclusie

Concluderend kan gesteld worden dat blockchain veel verder reikt dan enkel de financiële sector. De technologie biedt essentiële voordelen zoals veiligheid, snelheid en kostenbesparing bij betalingen, verbetert de informatiebeveiliging en faciliteert transparantie in toeleveringsketens. Blockchain heeft zelfs het potentieel om toekomstige online verkiezingen te revolutioneren en biedt een veiliger systeem voor persoonlijke gegevensbeheer. Daarnaast zijn er talrijke andere toepassingen denkbaar, zoals in de gezondheidszorg, vastgoed- en juridische sector, waar de betrouwbaarheid en onveranderlijkheid van blockchain aanzienlijke verbeteringen kunnen brengen in efficiëntie en vertrouwen.

Dit artikel is samengesteld door het investment team van BitStaete. Wilt u meer weten over het professioneel beleggen in Digital Assets neem dan contact met ons op.

Haerstraat 125
7573 PA Oldenzaal

© 2022 BitStaete | Privacy | website Bureau Peters

Bitstaete

Ons team

Contact